Slávnostný začiatok školského roka 2019/20
9. septembra 2019
Ponuka záujmových krúžkov na vzdelávací poukaz 2019/20
17. septembra 2019
Ukázať všetko

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie

Didaktické hry absolvovali ročníky 1.-4. Slnko, 10 000 krokov, kajakáreň , preťahovanie lanom, športové  a vedomostné hry, futbal a možnosť vyskúšať si pádlovanie v kajaku na Váhu za asistencie skúsených trénerov  Ladislava Ódora a Tibora Bukovského.

Žiaci ročníkov 5.-9. sa zúčastnili na účelovom cvičení Ochrana človeka a prírody, ktoré sa uskutočnilo na Mŕtvom ramene Váhu. Na jednotlivých stanovištiach prebiehali rôzne aktivity:

 1. Riešenie mimoriadnych situácií- civilná ochrana- používanie ochrannej masky,  vyhlasovanie  poplachu,  nebezpečenstvá  ohrozujúce náš život a zdravie/ chemické látky v ovzduší, záplavy/ a obsah  evakuačnej batožiny. Rozpoznávanie a kresba  topografických  značiek.

  1. Zdravotnícka príprava ošetrení bežných zranení a zlomenín, obväzové techniky, znehybnenie končatiny a  zásady  pri poskytnutí predlekárskej prvej pomoci.
  2. Transport zraneného na bezpečné miesto.  
  3. Dopravná výchova- pravidlá bezpečnej premávky na cestách a chodníkoch a dopravné značky .
  4. Výchova k bezpečnému správaniu sa-  pravidlá internetovej komunikácie, rôzne úskalia a sociálno-patologické javy.  
  5. Športové stanovište- hod na cieľ granátom – správny odhad vzdialenosti.