Dôležité upozornenie
2. apríla 2020
Úspech v krajskom kole
7. júna 2020
Ukázať všetko

Hodnotenie žiakov

Na základe usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 bude priebežné a záverečné   hodnotenie na našej škole realizované  formou  konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa , poukázaním na   chyby a  podaním pomocnej ruky  pri ich odstraňovaní, s prihliadaním  predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu.

Pedagogická rada konaná dňa 16.4.2020 online cez aplikáciu Zoom odsúhlasila, že v  školskom roku 2019-20 na záverečnom hodnotení  nebudú klasifikované tieto predmety:

Hudobná výchova

Výtvarná výchova

Telesná a športová výchova

Etická/Náboženská výchova

Pracovné vyučovanie

Technika

Občianska náuka

Pri  ostatných predmetoch bude hodnotenie na konci roka vo všetkých ročníkoch  realizované formou slovného hodnotenia.