Deň detí 2017
5. júna 2017
Expedícia na slaniská a viate piesky Podunajska
24. júna 2017
Ukázať všetko

Námestie remesiel

Návrat k ľudovým tradíciám na Námestí remesiel bol vyvrcholením vzdelávacieho projektu Základnej školy na Pohraničnej ulici v Komárne. Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie v grantovom  programe Strecha pre Váš nápad. Cieľom vzdelávacích a praktických aktivít bola eliminácia prvkov konzumného spôsobu života, oživenie vzťahu človeka k prírode a ľudským hodnotám.

Žiaci  nadobúdali vedomosti a zručnosti  na rôznych hodinách,  ktoré prebiehali formou rovesníckeho vzdelávania, zážitkového vyučovania a prepojením medzipredmetových vzťahov: prírodovedné blokové vyučovanie o bylinkách, včelách a bioproduktoch, finančná gramotnosť na hodine matematiky v rámci zabezpečenia materiálov, nácvik ľudových hier, tancov a piesní na hudobnej výchove a v Školskom klube  a ľudové remeslá na výtvarnej výchove.

Prezentáciou získaných zručností bolo tvorivé popoludnie na Námestí generála Klapku v Komárne, kde pedagógovia a žiaci za prítomnosti pozvaných remeselníkov:  drevorezbára pána  Ivana Kubalu, prútikára pána Júliusa Laláka a  členiek Klubu šikovných rúk pri Matici slovenskej  v Nesvadoch  odovzdávali svoje skúsenosti širokej verejnosti. Návštevníci podujatia, prevažne deti s rodičmi, si mohli vyskúšať výrobu keramiky na hrnčiarskom kruhu, tkanie na drevených krosnách, maľbu na sklo, tradičné vyšívanie, výrobu vareškových bábok, náhrdelníkov z ekologických korálok, bavlnených náramkov a medových sviečok. Námestím zneli slovenské ľudové pesničky v podaní žiakov zo Spevokolu Škovránok. Do tradičných folklórnych hier pozývali dievčatá odeté v krojoch, ktoré vyhotovila škola svojpomocne. Drevené hračky boli výbornou zábavou pre veľkých aj malých.

Slnečné májové popoludnie na Námestí remesiel pod taktovkou pedagógov a žiakov Základnej školy na Pohraničnej ulici bolo príjemným a tvorivým miestom stretnutia viacerých generácií, miestom nadväzovania nových kontaktov a odovzdávania skúseností, priateľstva a pohody.  Svojou návštevou poctili akciu aj predstavitelia nášho mesta:  primátor Komárna  Ing. László  Stubendek, viceprimátor    Mgr. Béla Keszegh a vedúci odboru školstva, kultúry a športu Mgr. János  Bajkai.  Zástupkyňa firmy Bramac, sponzora projektu, pani Ing. Alena Scheller, ktorá  navštívila Námestie remesiel  so svojou vnučkou, bola nadšená z tohto filantropického podujatia.