Vyučovanie

 

Zvonenie 1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina 7.hodina
1.-4. ročník (ISCED I.) 7:55-8:40 8:45-9:30 9:45-10:30 10:35-11:20 11:30-12:15 12:25-13:10
5.-9. ročník (ISCED II.)
7:55-8:40
8:45-9:30
9:45-10:30
10:35-11:20
11:25-12:10
12:20-13:05
13:15-14:00