OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / GDPR (General Data Protection Regulation)

je v organizácií: Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno, so sídlom: Ul. pohraničná 9, Komárno 945 01 (ďalej len „ZŠ Ul. pohraničná“ alebo „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

1. Práva dotknutých osôb

Bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov má  dotknutá osoba právo na: prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie (právo „na zabudnutie“), na obmedzenie sparcúvania, na presnosť údajov, právo namietať, právo aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie na automatizované spracúvanie vrátane profilovania, na obmedzenie spracúvania, na podania sťažností dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

1.1. Práva dotknutej osoby podľa NARIADENIA

1.2. Spôsob uplatnenia si práva dotknutou osobou a postup prevádzkovateľa pri napľňaní práv dotknutej osoby

1.3. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

1.4. UPLATNENIE si práva dotknutou osobou

1.4.1. UPLATNENIE si práva dotknutou osobou

 

2. Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spracúvania osobných údajov spravodlivo a transparentne si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencií spracovateľských operácií, a o účeloch spracúvania osobných údajov.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osobe „prevádzkovateľ“ poskytuje dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlades Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

2.1. Proti spoločenská činnosť – INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.2. Riešenie sťažností – INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.3. Sprístupnenie informácií – INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.4. Správa registratúry – INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.5. Súdne spory – INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.6. Uchádzači o zamestnanie – INFORMÁCIE dotknutej osobe o spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu

2.6.1. Marketingová propagácia školy – INFORMÁCIE dotknutej osobe o spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu

2.7. Zápise dieťaťa do 1 ročníka – INFORMÁCIE dotknutej osobe o spracúvaní osobných údajov

2.8. Vedenie dokumentácie žiaka, študenta – INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.9. Voľno časové aktivity – INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.10. Vedenie agendy riaditeľa školy – INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.11. Projekty EÚ – INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

2.12. Opatrenia proti šíreniu koronavírusu – INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV-1