Slobodný prístup k informáciám

Povinné zverejňovanie informácii na základe § 5 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

 1. a)spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Základné údaje o škole:

 

Názov školy: Základná škola

Adresa školy: Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno

IČO: 37861221

Dátum vzniku: 1.júl 2002

Spôsob zriadenia: rozpočtová organizácia

Zriaďovateľ: Mesto Komárno, Nám. Gen. Klapku 1, Komárno

Právomoc: samostatná príspevková organizácia s právnou subjektivitou a organizačnými jednotkami (ŠKD)

 

 1. b)miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

 

Miesto: kancelária tajomníčky Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno, prízemie

Čas: v pracovných dňoch od 8. 00 h – 15. 00 h

Spôsob: – poštou písomne na adresu školy Základnej školy, Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno

– elektronickou poštou na e-mailovú adresu školy info@zspohranicna.sk

– osobne písomne alebo ústne na sekretariáte školy

– alebo iným technicky vykonateľným spôsobom

 Druh: žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iné podanie

 

Žiadosť o poskytnutie informácie musí obsahovať:

–  meno a priezvisko žiadateľa,

–  adresa žiadateľa,

–  obsah požadovaných informácií,

–  požadovaný spôsob sprístupnenia informácie,

–  dátum,

–  podpis žiadateľa.

 

 1. c)miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

 

Miesto: sekretariát školy v čase od 08:00 h – 15:00 h

Lehota: odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia povinnej osoby

Spôsob: písomná forma

 

O odvolaní rozhoduje nadriadený orgán (zriaďovateľ školy – Mesto Komárno) do 15 dní od doručenia odvolania. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Základnej školy, Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno.

 

 1. d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

 

 1. Žiadosť o poskytnutie informácie sa po predložení potvrdí prezentačnou pečiatkou a preskúma, či obsahuje všetky požadované náležitosti.
 2. Neúplná žiadosť sa musí minimálne do 7 dní doplniť, inak sa žiadosť odloží.
 3. Ak škola nemá požadované informácie a ak zo žiadosti vyplýva, kde by sa mohli tieto informácie získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti tejto povinnej osobe, inak ju odmietne.
 4. Postúpenie žiadosti sa oznámi žiadateľovi ihneď. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znova dňom, keď príslušná povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.
 5. Lehota na vybavenie žiadosti je najneskôr do ôsmych pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti.
 6. Lehota sa môže predĺžiť zo závažných dôvodov najviac o 8 dní.
 7. Žiadateľ o tom musí byť písomne informovaný. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, škola môže ihneď, najneskôr do 5 dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.
 8. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, škola mu ich sprístupní. Lehota na sprístupnenie začína dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

 

     Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

 

 1. Ak povinná osoba sprístupní žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
 2. Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená podľa § 14 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
 3. Ak nevydá rozhodnutie, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.
 4. Povinná osoba poskytujúca informáciu je povinná dbať, aby neposkytla informácie, ku ktorým je prístup obmedzený(§ 8 až § 12) zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V prípade, že  povinná osoba poskytuje informáciu, ktorá obsahuje osobné údaje, ku ktorým je obmedzený prístup, je povinná zamedziť viditeľnosť týchto údajov.

 

 1. e) Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe:

 

Ústava SR

Zákony, Nariadenia vlády, Vyhlášky MŠVVaŠ SR

https://www.minedu.sk/12269-sk/regionálne-skolstvo/

Listina základných práv a slobôd

Pracovný poriadok školy

Organizačný poriadok školy

Školský poriadok školy

 

 1. f) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácii

 

S A D Z O B N Í K

spoplatňovaných úkonov pri realizácií § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 1. Sprístupnenie informácie písomne:

* kópia formát A4 0,10 €

* obálka C 6 0,01 €

* obálka C5 0,04 €

* obálka A4 0,05 €

* špeciálna bublinková obálka 0,66 €

2/ za sprístupnenie informácie kopírovaním (čiernobiela kópia jednostranná) 0,10 €

3/ za sprístupnenie informácie kopírovaním na disketu 0,66 €

4/ za sprístupnenie informácie kopírovaním na CD 0,66 €

5/ informácie zasielané e-mailom a telefonicky bezplatne

6/ náklady na poštovné podľa aktuálneho cenníka poštových zásielok.

 

 1. Spôsob úhrady:

 

 1. a)      poštovou poukážkou, prípadne bezhotovostným prevodom na účet školy (údaje k platbe poskytne škola na požiadanie)
 2. b)      v hotovosti do pokladne školy

 

ZŠ, Ul. pohraničná 9 Komárno  môže zaplatenie úhrady odpustiť. O odpustení náhrady rozhoduje štatutárny zástupca školy. Úhrady sú príjmami školy.

 

V Komárne, dňa 14. 06. 2016

 

 

 

_____________________

Mgr. Slavomír Ďurčo

riaditeľ školy