Súhrnný rozvrh hodín ako aj rozvrhy pre jednotlivé triedy nájdete na : https://zspohranicna.edupage.org/timetable/