Ziadost-do-SKD-20232024

Žiadosť o odhlásenie z ŠKD

Prevádzka ŠKD

Po, Ut, Št, Pi – 6:00 – 7:30,       po vyučovaní –  do 16:30

Str                  – 6:00- 7:30,       po vyučovaní – do 17:00

Ranná ŠKD je v prístavbe budovy školy na prízemí (vchod cez veľkú bránu z dvora)

Platba ŠKD

Úhrada mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí – 15 € / mesiac

 • vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet školy č.

  IBAN SK97 7500 0000 0040 2948 8589  VS: 20232024

 • do správy pre prijímateľa uviesť len meno, priezvisko  a triedu dieťaťa (nie meno matky alebo otca)
 • trvalý príkaz dať len na 10 mesiacov
 • ak sa rozhodnete uhrádzať príspevok naraz, tak Vás prosíme nasledovne:

za september – december    60 €  (do 10.9. 2023)

za január – jún                     90 € (do 10.1. 2024)

 • po 10. decembri Vás poprosíme príspevok už neuhrádzať, nakoľko škola musí vynulovať účet.

Podmienky prijatia a uvoľnenie dieťaťa

 1. Dieťa je prijaté do ŠKD na základe žiadosti zákonného zástupcu.
 2. Akúkoľvek trvalú zmenu – údajov, dochádzky – škola akceptuje len v písomnej forme.
 3. Pedagogický zamestnanec uvoľní dieťa z klubu len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia rodiča (môže byť aj SMS, email) alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“), alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zástupca zariadenia)“. Dieťa nebude uvoľnené na základe ústneho telefonického kontaktu.
 4.  Za opakované porušovanie školského poriadku ŠKD môže riaditeľ školy ukončiť dochádzku dieťaťa do školského klubu detí.