Zameranie a charakteristika školy

Škola s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.

Škola rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom.

Škola pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Moderná a alternatívna škola , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.

Vízia a zameranie školy

Otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať výchovu a vzdelanie, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti.

Naše priority:

1, Dobré vzťahy a tímová spolupráca

2, Samostatní a tvoriví učitelia, flexibilný pedagogický zbor

3, Využívanie aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní

4, Využívanie skúseností z IKT vo vyučovaní všetkých predmetov

5, Úspešnosť v uchádzaní sa o granty

6, Skúsenosti s realizáciou dotácií a medzinárodných projektov

7,Ekologická a environmentálna výchova, šetrenie majetku, dbanie o areál a okolie školy

8, Spolupráca s MŠ, ZŠ, SŠ, spoločenskými a športovými organizáciami v meste

Škola ponúka

 • rozvíjanie prosociálneho myslenia, konania, správania;
 • intenzívnu výučbu cudzích jazykov: anglického, nemeckého alebo španielskeho jazyka
 • prácu s počítačom a internetom od 1. ročníka
 • vzdelávací program "Krok za krokom"
 • individuálny prístup k individuálne začleneným žiakom (aj nadaných v bežných triedach) a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • aplikáciu informačno – komunikačných technológií vo vyučovacom procese

Materiálne zabezpečenie

 • všetky triedy sú vybavené dataprojektorom a notebookom s pripojením na internet
 • prírodovedné laboratórium
 • učebňa Legorobotiky
 • učebňa výpočtovej techniky
 • Hudobný salónik
 • Výtvarný ateliér
 • Babičkina kuchynka
 • knižnica Ľudovíta Štúra
 • veľká telocvičňa
 • zrekonštruovaná malá telocvičňa
 • nová Fitmiestnosť
 • spoločenská a relaxačná miestnosť
 • uzavretý školský dvor s ihriskom a oddychovými plochami

Projekty

 • Zelená škola
 • First Lego League
 • Erasmus+
 • Odysea Mysle
 • Záhrada, ktorá učí
 • Recyklohry
 • Strom života
 • Les ve škole
 • Čítame s Osmijankom