Junior Achievement - Základy podnikania

Voľnočasový program pre 5. a 6. ročníky základných škôl organizuje Junior Achievement Slovensko, n. o., ktoré poskytuje mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických programov.

Prepojenie s podnikateľským sektorom a profesionálny prístup dáva študentom príležitosť eticky sa rozhodovať a orientovať v ekonomike voľného trhu ešte pred zapojením do pracovného procesu.

Programy podporujú ekonomické a podnikateľské myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.

Zámerom programu Základy podnikania je poskytovať 10 až 11-ročným žiakom základných škôl praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v trhovej ekonomike. Počas 6 - 8 týždňov v rámci dvojhodinových stretnutí v triede, ktoré sa nesú v duchu živých diskusií a hravých cvičení, žiaci sa oboznamujú so základnou ekonomickou terminológiou a získavajú prvý pohľad na svet ekonomiky a podnikania.

Témy

1. Organizácia
2. Manažment
3. Výroba
4. Marketing
5. Etika v podnikaní

sú prezentované dobrovoľnými konzultantami z podnikateľskej sféry, absolventami programu Aplikovaná ekonómia, alebo študentami VŠ s ekonomickým  zameraním, ktorí sú vyškolení organizáciou JASR. Témy sú volené a štruktúrované tak, aby rozšírili a umocnili schopnosti žiakov tvorivo sa učiť.

Cieľom programu je pomôcť

  • rozvíjať u žiakov základné sociálne zručnosti a vlastnú kreativitu
  • naučiť tímovej spolupráci
  • zlepšovať komunikačné a prezentačné schopnosti
  • tvorivým a hravým spôsobom poskytovať základné vedomosti o fungovaní a riadení ekonomických činností a zodpovednosti v podnikaní
  • viesť deti k formovaniu predstavy vlastných budúcich povolaní
  • poskytovať pozitívne modely dospievajúcich a dospelých
Viac: http://www.jasr.sk/