Bc. Dana Csomová                                                   

dcsomova@zspohranicna.sk

Mgr. Elena Sabová

esabova@zspohranicna.sk

Mgr. Lucia Németh

lnemeth@zspohranicna.sk

Mgr. Ľubomír Húšťava

lhustava@zspohranicna.sk
konzultačné hodiny:
pondelok 13:30 – 14:30

Bc. Milan Kajan

mkajan@zspohranicna.sk

Mgr. Oľga Czirulová

oczirulova@zspohranicna.sk

 Činnosti pedagogického asistenta:

 1. Vo výchovno-vzdelávacom procese:
 • spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
 • uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo  zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka
 • uľahčovanie adaptácie dieťaťa na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér,
 • spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, resp. odporúčaní člena inkluzívneho tímu,
 • vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok a pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.
 1. Vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou:
 • priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných),
 • športové podujatia a podobne,
 1. V spolupráci s rodinou:
 • komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa alebo žiaka o procese výchovy a vzdelávania,
 1. V oblasti vzdelávacích aktivít:
 • účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť.
 1. Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.