Odysea mysle

Čo je Odysea mysle?

Odysea mysle predstavuje najväčšiu celosvetovú sútaž detí a mládeže v tvorivom riešení úloh. Je to program, ktorý sa začína vždy na začiatku školského roku, kedy tímy dostanú päť úloh.

Aké je poslanie Odysey mysle?

Poslaním Odysey mysle je posilniť rozvoj tvorivého myslenia a zručností tvorivého riešenia úloh. Odysea mysle učí, že tvoriví lľdia nemusia myslieť rovnako, ale často idú rôznymi cestami. Neexistuje len jediná správna odpoveď. Tvorivé riešenia sa rodia pri spolupráci v tíme a pri riskovaní.

Aké sú ciele tímu?

Nájsť cestou tvorivého myslenia a originálneho riešenia úloh, a to:

 • spoločným riešením úloh
 • úctou k druhému
 • spoluprácou pri štúdiu
 • osobitým originálnym myslením
 • sústredenosťou a obetavosťou pri štúdiu
 • vytvorením príjemného a vhodného prostredia na prácu

Kto sa môže zapojiť do Odysey mysle?

Do Odysey mysle sa môže prihlásiť akékoľvek 5 až 7 členné družstvo detí a mládeže od 5 do 25 rokov, ktoré má svojho vedúceho, alebo trénera (osoba nad 18 rokov), ktorý dozerá a pripravuje svoj tím počas roka na súťaž. Jednotlivé tímy sú rozdelené do 5 vekových kategórií:Do Odysey mysle sa môže prihlásiť akékoľvek 5 až 7 členné družstvo detí a mládeže od 5 do 25 rokov, ktoré má svojho vedúceho, alebo trénera (osoba nad 18 rokov), ktorý dozerá a pripravuje svoj tím počas roka na súťaž. Jednotlivé tímy sú rozdelené do 5 vekových kategórií:

 • predškolský vek (nesúťažné)
 • deti do 12 rokov
 • do 15 rokov
 • do 18 rokov
 • vysokoškolské tímy

Ako to všetko prebieha?

Celá súťaž pozostáva z dvoch hlavných častí. Prvá je dlhodobý problém na ktorého riešení pracujú tímy počas celého roka samostatne. Dlhodobé problémy sa každý rok menia, stále sú iba okruhy ich znenia. V tejto časti podľa presne stanovených pravidiel tím postaví, nacvičí alebo pripraví 8 minútovú prezentáciu, alebo predstavenie svojho riešenia ktorú prezentuje na súťaži.

Okrem samotnej podstaty danej úlohy rozhodcovia hodnotia aj štýl, nápaditosť, vtipnosť a netradičnosť riešenia. Druhou častou je spontánny problém. Pri tejto časti sa zadanie úlohy dozvie každý tím až priamo na mieste "činu". Táto úloha má dokázať ako tím spolupracuje, ako rýchlo a kreatívne dokáže reagovať na nové problémy bez prípravy a dlhého premýšľania. Dĺžka tejto časti býva 2 až 5 min. v závislosti od druhu úlohy.

Každý tím, ktorý sa zúčastňuje na riadnej súťaži, musí riešiť spontánne úlohy. Jedným z cieľov spontánnej súťaži je pozorovať, ako tím dokáže reagovať v novej situácii. Spontánne úlohy majú jednu z troch podôb:

 • Verbálne, pri ktorých členovia tímu v krátkom čase vytvárajú toľko kreatívnych verbálnych odpovedí, koľko len vedia.
 • Praktické, pri ktorých sa fyzický alebo technický problém musí vyriešiť v krátkom čase.
 • Kombinované, pri ktorých členovia tímu narábajú v poradí s telesným objektom pri vytváraní kreatívnych verbálnych odpovedí.

Všetky spontánne úlohy vyžadujú tímovú spoluprácu, za čo sa často udeľujú body, bez ohľadu na úspech riešenia. Členovia tímu nepoznajú úlohu až do okamihu, keď im ju porotca prečíta v súťažnej miestnosti. Tímy, ktoré proti sebe súťažia, riešia tú istú spontánnu úlohu. Členovia tímu nesmú o úlohe rozprávať až do ukončenia súťaže. Za úspešné vyriešenie spontánnej úlohy môže tím dostať maximálne 100 bodov. Tím, ktorý získa najviac bodov dostáva plný počet 100 bodov, t.j. 100%.

Ostatným tímom budú pridelené body na základe percentuálneho podielu k najlepšiemu tímu. Pri riešení verbálnej a kombinovanej úlohy rozhodcovia udeľujú väčší počet bodov kreatívnym a humorným odpovediam (väčšinou 3 body) ako bežným (1 bod). Členovia tímu sa musia pri prezentovaní svojich odpovedí striedať stále v tom istom poradí. Ak zastane jeden člen tímu, tak stojí celý tím. Pri riešení praktickej úlohy rozhodcovia okrem splnenia úlohy hodnotia aj spoluprácu v tíme, ako ktorý člen prispieva k vyriešeniu úlohy, ako spolu počas riešenia komunikujú. Nakoniec sa body sčítajú, percentuálne rozdelia a určia víťazi.

Prostredníctvom riešenia daných úloh deti získavajú celoživotné skúsenosti, ktoré môžu neskôr využiť pri práci v kolektíve, pri rozhodovaní, riešení koncepčných úloh a pri oceňovaní druhých. Buduje sa rešpekt voči iným a ich názorom. Odysea mysle tiež rozvíja schopnosti a zručnosti integrovať tvorivosť do bežného školského pracovného procesu.

Viac: http://www.odyseamysle.sk/