Mgr. Mária Mocsiová 

mmocsiova@zspohranicna.sk

konzultačné hodiny:

pre žiakov: pondelok – 14:00 – 15:00

pre rodičov: štvrtok – 16:00 – 17:00

  • riešenie výchovno – vzdelávacích problémov v spolupráci s vedením školy, triednymi učiteľmi, školskou psychologičkou, koordinátorkou  sociálno – patologických javov a pedagogicko – psychologickou poradňou
  • poskytovanie poradenského servisu pre rodičov a žiakov v oblasti profesijnej orientácie
  • vypĺňanie, kompletizovanie a zaslanie prihlášok na všetky typy stredných škôl vrátane osemročných gymnázií