Výroba ručného papiera
10. októbra 2023
Obuli sme si študentské topánky a vykročili do sveta…
1. novembra 2023
Ukázať všetko

Školy, ktoré menia svet

Naša škola sa v školskom roku 2023/2024 zapojila do programu Školy, ktoré menia svet, ktorého cieľom je ponúknuť učiteľom konkrétne aktivity na podporu a rozvoj dôležitých občianskych zručností u mladších žiakov, ako sú kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálna gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatia, rešpekt voči inakosti ľudí a názorov, občianska angažovanosť a zodpovednosť. Výskumy dokazujú, že deti od dvoch do siedmich rokov prejavujú empatické a prosociálne správanie a sú schopné porozumieť symbolickému zobrazeniu. Práve vďaka týmto aktivitám môžu spoznávať realitu, v ktorej žijú, učiť sa o nej zážitkovo, atraktívne a neformálne, cítiť, že na ich hlase záleží a stať sa aktívnymi občanmi už v tomto  veku..     

Mgr. Katarína Vajkai, koordinátorka programu

viac info na: https://skolyktoremeniasvet.sk/skoly-ktore-menia-svet-pre-najmensich