Skvelá jeseň so Stromom života
7. októbra 2023
Výroba ručného papiera
10. októbra 2023
Ukázať všetko

Zavolať učiacich sa do učenia pomocou metódy CLIL

Základná škola Ulica pohraničná 9, Komárno

realizuje projekt:

Názov projektu:

Call learners into learning CLIL- Zavolať učiacich sa do učenia pomocou metódy CLIL

Program:

ERASMUS +
KA 122 – Kľúčová akcia 1- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Koordinátor projektu:

Základná škola Ulica pohraničná 9, Komárno

Partnerské organizace:

 • ACET Cork Ireland (Active Centre of English Training),Wellington House, 16 St Patrick’s Pl, Wellington Rd, Cork
 • AM Language,299 Triq Manwel Dimech, Sliema SLM 1054, Malta

Trvanie projektu:

realizované od septembra  2022 – do novembra 2023 a ďalšia realizácia po ukončení projektu

Finančné prostriedky:

15 579  EUR z fondov EÚ

PROJEKT
Zámerom projektu je zvýšiť záujem o nové metódy pri vyučovaní anglického jazyka na prvom aj druhom stupni základnej školy, zvýšiť záujem pedagógov na celoživotnom vzdelávaní. Cieľom je taktiež získať odborné znalosti zamerané na nové metódy vo vyučovaní cudzieho jazyka a zvýšenie jazykových kompetencií učiteľov v zahraničí a následnom aplikovaní nových poznatkov vo vyučovacom procese, v posilnení medzipredmetových vzťahov a zvýšení povedomia a dôležitosti štúdia cudzícj jazykov.

CLIL –  vzdelávacia metóda ( Content and Language Integrated Learning ) – pri ktorej sa žiak bude stretávať s cudzím jazykom – angličtinou aj na inom predmete ako je cudzí jazyk. Na našej škole sa snažíme prepájať cudzí jazyk – anglický- s matematikou, biológiou, chémiou, dejepisom, geografiou a na prvom stupni vlastivedou, telesnou výchovou, prírodovedou alebo výtvarnou výchovou

Žiaci pracujú v angličtine už s prebratým učivom z iného predmetu. Učitelia aprobovaných predmetov spolupracujú s učiteľom jazyka a pomáhajú si na hodine. Učiteľ anglického jazyka je zodpovedný za jazykovú stránku a učiteľ aprobovaného predmetu za obsah, ktorý si má žiak v danom predmete osvojiť. Študenti sa v

enujú konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk.

Ciele projektu:

 Sme za to, aby naši žiaci / učitelia si:

 • Rýchlo osvojili slovnú zásobu.
 • Rozvíjali si prirodzenú komunikáciu v cudzom jazyku.
 • Angličtinu považovali za súčasť výučby a nie za memorovanie.
 • Strácali zábrany pri komunikácii v cudzom jazyku.
 • Osvojili interkultúrne kompetencie.
 • Metódu CLIL považovali za formu inšpirácie.
 • Podporovať profesijný rozvoj pedagogických pracovníkov
 • Zviditeľňovanie poskytovateľov rôznych foriem vzdelávania – vytváranie medzinárodných edukačných sietí
 • Rozvoj myšlienok a hodnôt EÚ
 • Tvorba nových, inovatívnych učebných materiálov

Na hodinách s výučbou CLIL sú zastúpené obidva jazyky – materinský jazyk (slovenčina) a cudzí jazyk (angličtina). Osvojovanie jazyka je preto pre nich jednoduchšie a naučia sa v cudzom jazyku premýšľať!