Žiadosť o vrátenie preplatku

UPOZORNENIE

V dôsledku prerušenia vyučovania na školách sa od apríla 2020 pozastavujú platby za ŠKD. Rodičom, ktorí zaplatili do konca školského roka, sa peniaze prenesú na ďalší školský rok alebo sa vrátia späť, ak už dieťa nebude navštevovať ŠKD.

Prevádzka ŠKD

Po, Ut, Št, Pi – 6:00 – 7:30,       po vyučovaní – 16:30

Str                  – 6:00- 7:30,       po vyučovaní – 17:00

 

Platba ŠKD

Úhrada mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí – 10 € / mesiac

  • vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet školy č. SK 63 5200 0000 0000 1019 7599, VS: 20192020
  • do správy pre prijímateľa uviesť len meno, priezvisko  a triedu
  • trvalý príkaz dať len na 10 mesiacov
  • ak sa rozhodnete uhrádzať príspevok naraz, tak Vás prosíme nasledovne:

za september – december    40 €  (do 10.12)

za január – jún                     60 € (do 10.6. 2020)

  • po 10. decembri Vás poprosíme príspevok už neuhrádzať, nakoľko škola musí vynulovať účet.

Podmienky prijatia a uvoľnenie dieťaťa

  1. Dieťa je prijaté do ŠKD na základe žiadosti zákonného zástupcu.
  2. Akúkoľvek trvalú zmenu – údajov, dochádzky – škola akceptuje len v písomnej forme.
  3. Pedagogický zamestnanec uvoľní dieťa z klubu len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“), alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zástupca zariadenia)“. Dieťa nebude uvoľnené na základe telefonického kontaktu.
  4.  Za opakované porušovanie školského poriadku ŠKD môže riaditeľ školy ukončiť dochádzku dieťaťa do školského klubu detí.