Predĺžené prázdniny do 11.1.2016
1. januára 2016
Telocvičňa dostala nový šat
8. januára 2016
Ukázať všetko

Výuka a krúžok anglického jazyka

Základným princípom pri učení sa cudzieho jazyka je podpora radosti žiakov z učenia sa, využívanie vysokej miery zvedavosti detí, ich túžby skúmať a objavovať. Trvalé vedomosti sa ľahšie získavajú aktívnym zapojením sa do vzdelávania. Zapájanie viacerých zmyslových vnemov podporuje kvalitnejší proces zapamätávania a dlhodobejšie uchovanie vedomostí. To umožňuje aj metóda žiackych projektov, ktorú využívame na hodinách anglického jazyka. Žiaci sa učia vyhľadávať, triediť informácie, použiť správne gramatické javy a prezentovať svoje práce v anglickom jazyku. Svoje komunikačné kompetencie majú  možnosť rozvíjať špecifickými formami učenia sa nielen na vyučovaní, ale aj na hodinách anglického krúžka.                                                                        Už takmer každý Komárňan počul o jazykovej škole ProAmericana, no len málokto vie,  že počas svojho 20 ročného pôsobenia na Slovensku vytvorila vlastný metodický postup. Ten uznávalo aj Ministerstvom školstva a prostredníctvom neho sa obzvlášť šikovne vzdelávajú už tisíce žiakov po celej republike. Okrem vlastného postupu si škola vytvorila aj vlastné didaktické pomôcky – pracovné zošity, pexesá, kreslené farebné flashkarty.  Na našej škole vedie krúžok anglického jazyka lektorka jazykovej školy Eva Plachá.