Anglické konverzácie pre žiakov 2.stupňa
16. apríla 2015
Spoločne pre Zem
22. apríla 2015
Ukázať všetko

Pedagóg roka 2014

Blahoželáme našej kolegyni Mgr. Kristíne Sýkorovej.
Dňa 8. apríla 2015 sa uskutočnil vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu slávnostné odovzdanie cien Najlepší pedagóg roka 2014. Ceny odovzdal pán primátor mesta, László Stubendek.

Mgr. Kristína Sýkorová
Je kvalifikovaný pedagóg ZŠ Ul. pohraničná 9 v Komárne pre primárne vzdelávanie ISCED I. S prvou atestáciou, 16 ročnou pedagogickou praxou. Vo výchovno – vzdelávacom procese dosahuje vynikajúce výsledky. Vyučovanie realizuje prostredníctvom hier, vzájomnej komunikácie, individuálneho prístupu k žiakom, tímovej spolupráce, projektového tematického vyučovania. Už niekoľko rokov sa úspešne stará o aklimatizáciu predškolákov, ich prípravu na vyučovací proces. Je koordinátorkou spolupráce s materskými školami, vedúcou Metodického združenia primárneho vzdelávania, výchovným a kariérovým poradcom školy a členkou Rady školy za pedagogických zamestnancov. Je triednou učiteľkou prvého ročníka. Pod jej vedením si prváci osvojujú základné kompetencie potrebné pre získanie profilu absolventa prvého ročníka. Úspešne pripravuje žiakov na súťaže v prednese poézie a prózy ako napríklad Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko, ale aj na iné literárne a výtvarné súťaže aako Odyseu Mysle. Aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít. K žiakom je trpezlivá, spravodlivá, priateľská, ale vie byť aj dostatočne prísna. V kolektíve je obľúbená, nápomocná. Má pozitívny prístup k práci a k riešeniu problémov, je ambiciózna a precízna